Sessió plenària Extraordinària dijous 11 de juliol de 2019

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT.
  00:00:02 Sense intervencions
2n CREAR LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT.
  00:00:37 Sense intervencions
3r CREAR LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  00:02:14 Sense intervencions
4t APROVAR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.
  00:12:16 Sense intervencions
NOMENAR REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÓRGANS COL·LEGIATS QUE SIGUEN COMPETÈNCIA DEL PLE.
  00:14:37 Sense intervencions
6é. APROVAR LES RETRIBUCIONS CORRESPONENTS ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
  00:17:47 Sense intervencions
DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS.
  00:29:02 Sense intervencions
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE, DELEGACIONS D'ÀREES I FORMACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
  00:30:16 Sense intervencions