Sessió plenària Extraordinària dilluns 26 d'agost de 2019

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r APROVAR ELS DIES NO LECTIUS A EFECTES ESCOLARS PER AL CURS 2019/20.
  00:00:10 Sense intervencions
2n RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 2019-0437, DE 20/08/2019, SOBRE ELECCIÓ REPRESENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN EL CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE VALÈNCIA.
  00:00:58 Sense intervencions
3r APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7/2019.
  00:02:42 Sense intervencions
4t APROVAR EL CONVENI ENTRE EL MINISTERI DE L'INTERIOR, SECRETARIA GRAL. D'INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES PER AL COMPLIMENT DE PENES DE TREBALL EN BENEFICI DE LA COMUNITAT.
  00:10:17 Sense intervencions
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR SOBRE LES CONVOCATÒRIES DELS ÒRGANS SUPRAMUNICIPALS ALS QUE PERTANY ESTE AJUNTAMENT.
  00:11:39 Sense intervencions
7é. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER TAL QUE L'AJUNTAMENT INCORPORE ALS SEUS REGLAMENTS, EL REGLAMENT ORGÀNIC TIPUS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES.
  00:15:06 Sense intervencions