Sessió plenària Ordinària dimecres 30 d'octubre de 2019

Durada: 00:30:44
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 25 DE SETEMBRE.
  00:00:00 Sense intervencions
2n APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 17 D'OCTUBRE.
  00:00:48 Sense intervencions
3r APROVAR LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2020.
  00:01:12 Sense intervencions
4t APROVAR LA RENOVACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL AGRARI LOCAL.
  00:02:20 Sense intervencions
APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8/2019.
  00:06:06 Sense intervencions
DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL SEGON I TERCER TRIMESTRE DE 2019 D'ACORD AMB EL RD 635/2014.
  00:15:13 Sense intervencions
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:16:47 Sense intervencions
C PRECS I PREGUNTES
  00:29:15 Sense intervencions