Sessió plenària Ordinària dimecres 18 de desembre de 2019

Durada: 00:36:02
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  00:00:00 Sense intervencions
2n APROVAR EL PRESSUPOST GENERAL, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DEL PERSONAL PER A L'EXERCICI 2020.
  00:00:51 Sense intervencions
3r APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER SOL·LICITAR AL GOVERN MUNICIPAL, QUE INCREMENTE LA VIGILÀNCIA SOBRE L'APARCAMENT DE VEHICLES AL MERCAT DELS DIUMENGES.
  00:10:01 Sense intervencions
4t APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER SOL·LICITAR A L'ADMINISTRACIÓ LA COMPENSACIÓ D'INGRESSOS PER LA GRATUITAT DE L'AP-7.
  00:21:07 Sense intervencions
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:31:27 Sense intervencions
PRECS I PREGUNTES.
  00:31:30 Sense intervencions