Sessió plenària Ordinària dimecres 26 de febrer de 2020

Durada: 01:17:34
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1r APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  00:00:00 Sense intervencions
2n RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 2020-48, DE 14/02/2020, DE SOL·LICITUD L'AJUDA ECONÒMICA PER A PROJECTES D'INVERSIÓ PER A LA MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS, PER A L' EXERCICI 2020 CONVOCADA PER L'IVACE.
  00:00:41 Sense intervencions
3r APROVAR LA MODIFICCIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'EXERCICI 2020. 
  00:03:57 Sense intervencions
4t ADHERIR-SE EL MUNICIPI DE CORBERA AL IV PLA DE SALUT 2016-2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
  00:05:38 Sense intervencions
COMMEMORAR EL DIA 8 DE MARÇ COM A DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
  00:11:36 Sense intervencions
DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL QUART TRIMESTRE DE 2019 D'ACORD AMB EL RD 635/2014.
  00:19:51 Sense intervencions
DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:21:00 Sense intervencions
URGÈNCIA MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER SOL·LICITAR A LA GENERALITAT VALENCIANA I AL GOVERN D'ESPANYA, LA NECESSITAT DE L'EXEMPCIÓ DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE CARÀCTER RÚSTIC PER A L'ANY 2020.
  00:26:47 Sense intervencions
PRECS I PREGUNTES
  00:44:41 Sense intervencions