Sessió plenària Ordinària divendres 5 de juny de 2020

Durada: 01:10:28
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D'AGRAÏMENT AL TREBALL REALITZAT PELS PROFESSIONALS EN AQUESTA CRISI SANITÀRIA ORIGINADA PER LA PANDÈMIA DEL COVID-19.
  00:00:00 Sense intervencions
1 APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  00:10:40 Sense intervencions
2 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DEL MEDI RURAL. EXPEDIENT 1229/2019.
  00:14:11 Sense intervencions
4 MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER A SOL·LICITAR A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, LA REDUCCIÓ DE TAXES UNIVERSITÀRIES PER AL PRÒXIM CURS. EXPEDIENT 484/2020.
  00:19:36 Sense intervencions
5 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN UNIÓ DEL MUNICIPALISME VALENCIÀ ENFRONT DEL CORONAVIRUS.
  00:25:14 Sense intervencions
6 DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL CONTROL INTERN EFECTUAT PER INTERVENCIÓ (ART. 37 RCI) EXERCICI 2019.EXPEDIENT 386/2020.
  00:27:51 Sense intervencions
7 DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2019. EXPEDIENT 210/2020.
  00:29:46 Sense intervencions
8 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:30:33 Sense intervencions
9 PRECS I PREGUNTES
  00:46:45 Sense intervencions