Sessió plenària Ordinària dimecres 29 de juliol de 2020

Durada: 00:40:47
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  00:00:00 Sense intervencions
2 APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES TERRASSES DE VETLADORS D'HOSTALERIA.EXPEDIENT 494/2020.
  00:00:56 Sense intervencions
3 SOL·LICITAR SUBVENCIONS DE LA CONVOCATÒRIA REACCIONA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA. EXPEDIENT 718/2020.
  00:04:30 Sense intervencions
4 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:06:00 Sense intervencions
5 PRECS I PREGUNTES
  00:16:47 Sense intervencions