Sessió plenària Ordinària dimecres 30 de setembre de 2020

Durada: 00:07:22
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  00:01:07 Sense intervencions
2 APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2019. EXPEDIENT 448/2020.
  00:01:21 Sense intervencions
3 SUPRIMIR ALS FUNCIONARIS ADSCRITS A LA GESTIÓ DIRECTA DEL MERCAT - RASTRE DELS DIUMENGES, EL COMPLEMENT ESPECÍFIC ASIGNAT PER LA PRESTACIÓ D'AQUEST SERVEI. EXPEDIENT 906/2020.
  00:02:32 Sense intervencions
4 APROVAR L'EXEMPCIÓ DE LA TAXA PER OCUPACIÓ AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL PER A L'ANY 2020. EXPEDIENT 908/2020.
  00:03:51 Sense intervencions
5 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:04:52 Sense intervencions
6 PRECS I PREGUNTES
  00:05:04 Sense intervencions