Sessió plenària Ordinària dimecres 28 d'octubre de 2020

Durada: 00:11:41
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
1 APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
  00:00:00 Sense intervencions
2 DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 25N. CORBERA PER LA IGUALTAT I CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. EXPEDIENT 1005/2020.
  00:00:55 Sense intervencions
3 APROVAR LA MOCIÓ DE RECONEIXEMENT I SUPORT A TOT EL SECTOR AGROALIMENTARI VALENCIÀ. EXPEDIENT 1006/2020.
  00:04:29 Sense intervencions
4 DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL SEGON TRIMESTRE DE 2020 D'ACORD AMB EL RD 635/2014.
  00:06:37 Sense intervencions
5 DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020 D'ACORD AMB EL RD 635/2014.
  00:07:38 Sense intervencions
6 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:08:14 Sense intervencions
7 DONAR COMPTE DE L'AUTO DICTAT PEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE VALÈNCIA PEL QUAL DENEGA LES MESURES CAUTELARS SOL·LICITADES EN EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER CANTERAS Y ÁRIDOS LLAURÍ, S.L. PO 245/2020.
  00:08:28 Sense intervencions
8 DONAR COMPTE DE L'AUTO DICTAT PER LA SALA DEL CONTENCIÓS - ADMINISTRATIU SECCIÓ QUARTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PEL QUAL DETERMINA EL PREU JUST DE LA PARCEL·LA OBJECTE D'EXPROPIACIÓ.
  00:09:08 Sense intervencions
9 PRECS I PREGUNTES
  00:09:59 Sense intervencions