Sessió plenària Ordinària dimecres 25 de novembre de 2020

Durada: 00:14:22
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  00:00:00 Sense intervencions
2 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 4/2020. EXPEDIENT 1069/2020.
  00:02:08 Sense intervencions
3 APROVAR L'EXPEDIENT I PLECS DE CLÀUSULES EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE CORBERA I DELS EDIFICIS DEL COL·LEGI PÚBLIC CEIP EL CASTELL.EXPEDIENT 918/2020.
  00:03:33 Sense intervencions
4 APROVAR PLA D'ACCIÓ PEL CLIMA I L'ENERGIA SOSTENIBLE (PACES) PER AL MUNICIPI DE CORBERA. EXPEDIENT 1066/2020.
  00:05:48 Sense intervencions
5 APROVAR LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2021. EXPEDIENT 1071/2020.
  00:07:31 Sense intervencions
6 DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT.
  00:07:57 Sense intervencions
7 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE VALÈNCIA, PROCEDIMENT ORDINARI 346/2017, PER LA QUAL DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER ISABEL CLAVER NADAL I ALTRES CONTRA DIFERENTS RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA EN EL PAI UNITAT D'EXECUCIÓ AV. ESPANYA NORD-OEST.
  00:08:26 Sense intervencions
8 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:09:42 Sense intervencions
9 PRECS I PREGUNTES
  00:14:03 Sense intervencions