Sessió plenària Extraordinària dimecres 23 de desembre de 2020

Durada: 01:10:06
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER A SOL·LICITAR AL GOVERN, LA SUSPENSIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'EDUCACIÓ RELATIU AL TANCAMENT DELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL.
  00:00:00 Sense intervencions
2 APROVAR DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER TAL DE SOL·LICITAR AL GOVERN LA FLEXIBILITZACIÓ DE LA REGLA DEL GASTO I LA RESTA DE REGLES CONTINGUDES EN LA LLEI ORGÀNICA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.
  00:24:21 Sense intervencions
3 APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER TAL DE SOL·LICITAR AL GOVERN A RETARDAR LA COMPENSACIÓ PER LES LIQUIDACIONS NEGATIVES CORRESPONENTS A L'ANY 2017 I QUE ELS AJUNTAMENTS REBEN ÍNTEGRAMENT LA PART DE LES ENTREGUES A COMPTE PER LA PARTICIPACIÓ DELS TRIBUTS DE L'ESTAT.
  00:26:35 Sense intervencions
4 APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER A QUE L'AJUNTAMENT DE CORBERA DEMANE LA REALITZACIÓ DE LES PROVES PER CONÈIXER EL GRAU DE CONTAGI PEL COVID-19 EN LA POBLACIÓ EN GENERAL, MENTRE PRIORITZA LA DEIS FUNCIONARIS MUNICIPALS QUE ESTAN MES EXPOSATS.
  00:30:10 Sense intervencions
5 APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER TAL D'ESTUDIAR TOTES AQUELLES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES QUE SIGUEN NECESSÀRIES PER TAL D'ADAPTAR-SE A LES NECESSITATS DERIVADES DE LA PANDÈMIA DEL COVID-19.
  00:33:35 Sense intervencions
6 APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER A SOL·LICITAR AL GOVERN MUNICIPAL LA INSTAL·LACIÓ DE MAMPARES DE METACRILAT ALS EDIFICIS PÚBLICS I HABILITAR UNA PARTIDA ECONÒMICA PER TAL DE SUBVENCIONAR LA INSTAL·LACIÓ DE MAMPARES ALS COMERÇOS DEL POBLE.
  00:39:08 Sense intervencions
7 APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER TAL D'ESTABLIR AJUDES I EXEMPCIONS AL PERSONAL AUTÒNOM I XICOTETES I MITJANES EMPRESES QUE HAGEN TINGUT REDUCCIÓ D'INGRESSOS.
  00:45:15 Sense intervencions
8 APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER TAL DE MODIFICAR L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.
  00:50:28 Sense intervencions
9 APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER A DESTINAR ELS FONS DE COOPERACIÓ DE LA DIPUTACIÓ A AJUDES A AUTÒNOMS I XICOTETES EMPRESES LOCALS PER TAL DE COMPENSAR ELS EFECTES DE LA PARALITZACIÓ ECONÒMICA.
  00:51:57 Sense intervencions
10 APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER A SOL·LICITAR A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ LA REDUCCIÓ DE TAXES UNIVERSITÀRIES PER AL PROPER CURS.
  00:55:35 Sense intervencions
11 APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER A REBUTJAR LES IMPOSICIONS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT EN LA FASE 1 DE DESESCALADA ALS MUNICIPIS DE L'ÀREA DE SALUT DE LA RIBERA.
  00:58:01 Sense intervencions
12 APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER DONAR SUPORT ALS SANITARIS, COSSOS I FORCES DE SEGURETAT, MILITARS I PROFESSIONALS QUE COL·LABOREN EN LA LLUITA CONTRA LA COVID-19.
  01:03:38 Sense intervencions