Sessió plenària Ordinària dimecres 23 de desembre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  00:00:00 Sense intervencions
2 APROVAR EL PLA LOCAL REDUÏT DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL TERME MUNICIPAL DE CORBERA. EXPEDIENT 387/2020.
  00:00:30 Sense intervencions
3 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:02:34 Sense intervencions
4 DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
  00:06:33 Sense intervencions
 5 PRECS I PREGUNTES
  00:16:05 Sense intervencions