Sessió plenària Ordinària dimecres 24 de febrer de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2020.
  00:08:53 Sense intervencions
2  APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2020.
  00:10:33 Sense intervencions
3 APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 5 DE FEBRER DE 2021.
  00:11:41 Sense intervencions
4 APROVAR EL PRESSUPOST GENERAL, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DEL PERSONAL PER A L'EXERCICI 2021. EXPEDIENT 1111/2020.
  00:12:37 Sense intervencions
5 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL. EXPEDIENT 202/2021.
  00:35:54 Sense intervencions
6 APROVAR LA CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES PER A LA COCESSIÓ D'AJUDES A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES PLA RESISTIR.
  00:37:42 Sense intervencions
7 APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA FVMP SOBRE COMMEMORACIÓ DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
  00:41:45 Sense intervencions
8 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POPULAR PER A INSTAR EL GOVERN ESPANYOL A CONSIDERAR TANT A LES DIPUTACIONS COM ALS AJUNTAMENTS, BENEFICIARIS I GESTORS DIRECTES DE PART DELS FONS NEXT GENERATION EU.
  00:49:22 Sense intervencions
9 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:56:08 Sense intervencions
10 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 22/2021, DE 21 DE GENER DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
  01:01:07 Sense intervencions
11 PRECS I PREGUNTES.
  01:06:09 Sense intervencions