Sessió plenària Ordinària dimecres 28 d'abril de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  00:00:01 Sense intervencions
2 APROVAR LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMA DE TELELECTURA PER A XARXA D'AIGUA POTABLE DEL TM DE CORBERA A EXECUTAR PER LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT CLIMÀTIC I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. EXPEDIENT 480/2021.
  00:00:47 Sense intervencions
3 APROVAR INICIALMENT L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL CÀNON URBANITZACIÓ PER A LA REPERCUSSIÓ DEL COST DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE LÍNIA ELÈCTRICA PER A DOTAR DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LA UNITAT D'EXECUCIÓ 4 D'ÚS RESIDENCIAL, EN ELS TERMES EN QUÈ FIGURA EN L'EXPEDIENT I AMB LA REDACCIÓ QUE A CONTINUACIÓ S'ARREPLEGA. EXPEDIENT 482/2021.
  00:04:57 Sense intervencions
4 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 2/2021, SUPLEMENT DE CRÈDIT. EXPEDIENT 457/2021.
  00:10:00 Sense intervencions
5 APROVAR LA MODIFICCIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 3/2021, CRÈDIT EXTRAORDINARI. EXPEDIENT 458/2021.
  00:13:37 Sense intervencions
6 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 4/2021, SUPLEMENT DE CRÈDIT. EXPEDIENT 481/2021.
  00:13:59 Sense intervencions
7 APROVAR EL PLA PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI DE L'AJUNTAMENT DE CORBERA, PER AL PERÍODE 2021-2024. Expedient 326/2021.
  00:14:49 Sense intervencions
8 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:17:43 Sense intervencions
9 DONAR COMPTE DE L'INFORME RESUM ANUAL SOBRE EL CONTROL INTERN DE L'EXERCICI 2020.
  00:21:08 Sense intervencions
10 DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL 4T TRIMESTRE DE 2020 D'ACORD AMB EL RD 635/2014.
  00:21:42 Sense intervencions
11 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 117/21, DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE VALÈNCIA, PER LA QUAL ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU INTERPOSAT CONTRA LA ELS ACTES DE LA DIRECCIÓ GRAL. D'INDÚSTRIA DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA QUE AUTORITZAVA EL PROJECTE DE VOLADURES EN LA PEDRERA GIRTAL.
  00:22:32 Sense intervencions
12 DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021.
  00:23:21 Sense intervencions
13 PRECS I PREGUNTES
  00:29:55 Sense intervencions