Sessió plenària Ordinària dimecres 26 de maig de 2021

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 Aprovar l'acta de la sessió anterior.
  00:00:00 Sense intervencions
2 Moció presentada pel grup Compromís Municipal sobre la proposta del col·lectiu Pense Pensions.
  00:00:25 Sense intervencions
3 Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia des de l'última sessió ordinària.
  00:05:51 Sense intervencions
4 Precs i preguntes.
  00:08:59 Sense intervencions