Sessió plenària Ordinària dimecres 28 de juliol de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 APROVAR EL PROJECTE D'EXECUCIÓ D'AMPLIACIÓ I MILLORA PER A LA UNIFICACIÓ EN UN EDIFICI DELS DOS CENTRES DEL CEIP EL CASTELL. EXPEDIENT 889/2021.
  00:00:00 Sense intervencions
2 INICIAR L'EXPEDIENT PER A L''APROVACIÓ D'UN PLA MUNICIPAL D'IGUALTAT. EXPEDIENT 826/2021.
  00:02:39 Sense intervencions
3 INFORMAR SOBRE L'APROVACIÓ DELS DIES NO LECTIUS A EFECTES ESCOLARS PER AL CURS 2021/22. EXPEDIENT 895/2021.
  00:06:57 Sense intervencions
4 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POPULAR PER INSTAR EL GOVERN D'ESPANYA, A CONSIDERAR A LES DIPUTACIONS I AJUNTAMENTS, BENEFICIARIS I GESTORS DIRECTES DE PART DELS FONS NEXT GENERATION EU.
  00:08:58 Sense intervencions
5 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PEL DIA DE LA JOVENTUT.
  00:09:45 Sense intervencions
6 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DICTADES DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:11:00 Sense intervencions
7 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 225/2021, DICTADA PEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE VALÈNCIA EN EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER CANTERAS Y ÁRIDOS LLAURÍ, S.L. QUE IMPUGNA ELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SOBRE IMPOSICIÓ DE MULTA, EXPEDIENT SANCIONADOR 1/2019/A.
  00:19:03 Sense intervencions
8 PRECS I PREGUNTES.
  00:22:54 Sense intervencions