Sessió plenària Extraordinària dimecres 4 d'agost de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 13/2021 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT DE TRESORERIA. EXPEDIENT 921/2021.
  00:00:00 Sense intervencions
2 MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR SOBRE LA REALITZACIÓ D'UNA AUDITORIA FINANCERA I DE GESTIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CORBERA DES DE L'ANY 2015 FINS EL 2020.
  00:02:50 Sense intervencions
3 MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR SOBRE LA REVISIÓ DE L'ACORD DE SUD-ÀFRICA.
  00:15:34 Sense intervencions