Sessió plenària Ordinària dimecres 29 de setembre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 Manifest Grup Popular
  00:01:02 Sense intervencions
2 APROVAR INICIALMENT EL PLA D'IGUALTAT MUNICIPAL. EXPEDIENT 826/2021.
  00:02:51 Sense intervencions
3 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POPULAR PER AL QUAL SOL·LICITA LA DIMISSIÓ I/O DESTITUCIÓ DEL REGIDOR D'URBANISME I HISENDA DE L'AJUNTAMENT.
  00:08:37 Sense intervencions
4 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER INSTAR A L'AJUNTAMENT DE CORBERA I LA GENERALITAT VALENCIANA A RESTAURAR LA NORMALITAT EN TOTS ELS ÀMBITS.
  00:19:46 Sense intervencions
5 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER COMDEMNAR ELS AUGMENTS DE LES AGRESSIONS LGTBIFÒBIQUES.
  00:27:24 Sense intervencions
6 MOCIÓ PRESENTADA PER COMPROMÍS MUNICIPAL PER DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DEL DIA 25 D'OCTUBRE COM A DIA DEL COMERÇ LOCAL.
  00:32:52 Sense intervencions
7 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:42:25 Sense intervencions
8 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 303/2021, DEL JUTJAT DEL CONT.-ADMTIU. NÚM. 2 DE VALÈNCIA, EN EL CONTENCIÓS-ADMTIU. PO 16/2019-B, INTERPOSAT PELS/LES SRS/RES: ISABEL CLAVER NADAL, AMADEO ESTRELLES BOIX, JUAN CARLOS ESTRELLES BOIX, ISABEL HERNANDIS SANCHO, MARIA AMPARO ESTRELLES BOIX, GUSTAVO PORTILLO GIMÉNEZ, MIGUEL RUBIO NÁCHER, FRANCISCO ANTONIO RUBIO NÁCHER, M. DOLORES RUBIOI NÁCHER I CRISTIAN LLOVERT HERRERO, CONTRA LA RESOLUCIÓN L'ALCALDIA NÚM. 179/2018, DE 31 DE JULIOL DE 2018.
  00:44:29 Sense intervencions
9 PRECS I PREGUNTES
  00:45:41 Sense intervencions