Sessió plenària Ordinària dimecres 27 d'octubre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA 28 DE JUNY.
  00:00:00 Sense intervencions
2 APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE JUNY.
  00:01:01 Sense intervencions
3 Aprovar l'acta de la sessió ordinària del dia 28 de juliol.
  00:01:28 Sense intervencions
4 APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 4 D'AGOST.
  00:01:51 Sense intervencions
5 APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA 10 DE SETEMBRE.
  00:02:13 Sense intervencions
6 APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE SETEMBRE.
  00:02:41 Sense intervencions
7 APROVAR LA INICIACIÓ DE LA MODIFICAIÓ PUNTUAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL CÀNON URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ 4 D'ÚS RESIDENCIAL. EXPEDIENT 1225/2021.EXPEDIENT
  00:03:57 Sense intervencions
8 MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL CÀNON URBANÍSTIC PER A LA INFRAESTRUCTURA ELÈCTRICA DE LA ZONA 4.
  00:09:51 Sense intervencions
9 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:26:45 Sense intervencions
10 PRECS I PREGUNTES
  00:27:17 Sense intervencions