Sessió plenària Ordinària dimarts 30 de novembre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:00:04 Sense intervencions
2 Desestimar el recurs de reposició interposat pel Partit Popular contra la modificació de crèdits Núm. 17/2021. Expedient 1032/2021.
  00:01:41 Sense intervencions
3 Aprovar la modificació de crèdits Núm. 30/2021. Expedient 1315/2021.
  00:16:51 Sense intervencions
4 Aprovar la modificació de crèdits 36/2021. Expedient 1361/2021.
  00:20:42 Sense intervencions
5 Aprovar la modificació de crèdits Núm. 31/2021. Expedient 1318/2021.
  00:22:13 Sense intervencions
6 Aprovar l'expedient de contractació i Plec de Clàusules Administratives per a l'execució de les obres Ampliació i millora per a la unificació en un edifici dels centres del CEIP El Castell. Pla Edificant convocant la seua licitació. Expedient 1084/2021.
  00:23:39 Sense intervencions
7 Declaració institucional presentada per la Corporació Municipal per a un finançament just de la Comunitat Valenciana.
  00:29:34 Sense intervencions
8 Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia des de l'última sessió ordinària.
  00:35:53 Sense intervencions
9 Precs i preguntes
  00:44:59 Sense intervencions