Sessió plenària Ordinària dimecres 22 de desembre de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 APROVAR L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  00:00:08 Sense intervencions
2 APROVAR EL PRESSUPOST GENERAL, PLANTILLA DE PERSONAL I BASES D'EXECUCIÓ PER A L'EXERCICI 2022. EXPEDIENT 1459/2021.
  00:00:42 Sense intervencions
3 ACTUALITZAR L'INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS PERTANYENTS A AQUEST MUNICIPI. EXPEDIENT 1449/2021.
  00:07:09 Sense intervencions
4 AMPLIAR LA DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE LES FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE L'IVTM AL SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA. EXPEDIENT 1398/2021.
  00:08:30 Sense intervencions
5 APROVAR EL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE L'OBRA CONSTRUCCIÓ DE NOUS VESTUARIS I EQUIPAMENT ESPORTIU AL PAVELLÓ MUNICIPAL (OBRA INCLOSA PI 2020-2021/914). EXPEDIENT 1037/2020.
  00:09:56 Sense intervencions
6 RECONÉIXER LA COMPATIBILITAT DE CÀRREC PÚBLIC DE LA REGIDORA LOURDES LLOPIS BAÑULS. EXPEDIENT 1387/2021.
  00:12:22 Sense intervencions
7 DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DICTADES DES DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
  00:15:35 Sense intervencions
8 PRECS I PREGUNTES.
  00:15:56 Sense intervencions