Sessió plenària Ordinària dimecres 30 de març de 2022

Durada: 00:43:55
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4
1 Aprovar l'acta de la sessió anterior.
  00:00:00 Sense intervencions
2 Aprovar l'expedient i Plec de clàusules admtives. per a la contractació de les obres Construcció de nous vestuaris i equipament esportiu en Pavelló Municipal. Expedient 74/2022.
  00:00:28 Sense intervencions
3 Aprovar la modificació de Crèdit Núm.4/2022 suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb RTGG. Exp. 316/2022.
  00:01:43 Sense intervencions
4 Aprovar provisional la nova Ordenança fiscal de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Expedient 229/2022.
  00:04:56 Sense intervencions
5 Aprovar la modificació dels complements de destí dels Agents de Policia Local. Exp. 302/2022.
  00:07:43 Sense intervencions
6 Moció presentada pel Grup Compromís Municipal per al reconeixement de la República Àrab Sahrauí Democràtica i en solidaritat amb el poble Sahrauí.
  00:09:12 Sense intervencions
7 Donar compte de les Resolucions dictades des de l'última sessió ordinària.
  00:14:08 Sense intervencions
8 Donar compte del període mitjà de pagaments a prveïdors del 4t trimestre de 2021.
  00:21:15 Sense intervencions
9 Donar compte de la liquidació del Pressupost de l 'exercici 2021.
  00:21:45 Sense intervencions
- Donar compte de la Sentència núm. 000120/2022, en el procediment núm. 443/18, del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 6 de Sueca, sobre exaccions il·legals i prevaricació contra Jordi X. Vicedo Jiménez i Soledad C. Martínez Vallet.
  00:23:41 Sense intervencions
10 Precs i preguntes
  00:38:37 Sense intervencions