Sessió plenària Ordinària dijous 28 d'abril de 2022

Durada: 00:55:29
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
sector 4
urbanització sector 4

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Presa possessió de la Sra. Inmaculada Marrades Badía com a regidora de l'Ajuntament de Corbera. Expedient 154/2022.
Aprovar l'acta de la sessió anterior.
Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia dictades des de l'última sessió ordinària.
Precs i preguntes